OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky pro

Mgr. Lucie Halušková,

IČ: 17594693

Sídlo: Nachová 8, 621 00 Brno

Nejsem plátce DPH

tel.: 774 942 290

e-mail:info@hrmeziradky.cz

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy vzniklé při poskytování služeb v oblasti vzdělávání – pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, konferencí a setkání (kurzy otevřené i zakázkové) a dalšího poradenství.

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi Mgr. Lucií Haluškovou a zákazníkem. Smluvní vztah mezi Mgr. Lucií Haluškovou a zákazníkem vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen "prostředky komunikace na dálku"), a to prostřednictvím webového rozhraní www.hrmeziradky.cz

Smlouva je uzavřena odesláním objednávky (nikoliv tedy až po potvrzení objednávky). Mgr. Lucie Halušková se zavazuje zákazníkovi poskytnout objednané služby a zákazník se zavazuje Mgr. Lucii Haluškové objednané služby uhradit v plné výši.

Akceptace (potvrzení) objednávky je zpravidla provedena prostřednictvím e-mailu, výjimečně může být provedena telefonicky.

1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavřena odesláním objednávky.

A) Přihlášky k účasti na kurzech a školeních otevřených pro veřejnost

Přihlášky k účasti na vzdělávacích akce je možné provést následujícím způsobem:

Přihláška přes webové rozhraní www.hrmeziradky.cz

Objednávka se skládá z jednoho kroku, před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zadal). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko "Objednat", či obdobnou formu ( závazně objednávám, atd).

Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné.

Po objednání dostane zákazník (objednatel), potvrzení o nákupu – elektronickou formou, a to v nejkratší možné době, po zpracování přihlášky/ objednávky. Takto zaslaná přihláška se považuje za závaznou.

Přihláška prostřednictvím e-mailu-

Uveďte prosím, na jakou akci, kurz, či školení, se hlásíte, v jakém termínu.

pokud vám nepřijde potvrzení o akceptaci této formy přihlášky, kontaktujte nás prosím na tel. Čísle 774 942 290


INFORMACE K PŘIHLÁŠCE NA ŠKOLENÍ, KONFERNECI, KURZ...:

Poté, co bude vytvořena objednávka kurzu, obdržíte na kontaktní e-mail potvrzení objednávky. V případě, že jste jako způsob úhrady zvolili "zálohovou fakturu", obdržíte do 30ti dnů od objednání fakturu.

Zařazení účastníků na kurz, seminář či školení bude uskutečněno podle pořadí došlých přihlášek.

Pokud je kurz, školení, konference, setkání kapacitně omezena, přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve.

Případná změna termínu školení, lektora a přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů je vyhrazena.

V případě, že dojde k úplnému zrušení kurzu v prezenční formě z důvodu nezávislého na vůli Mgr. Lucie Halušková v důsledku vyšší moci, bude daný kurz realizován online ve formě webináře, nebude – li dohodnuto jinak. . 

V takovém případě nemá účastník právo na vrácení ceny  za vzdělávací aktivitu s ohledem na alternativní realizaci kurzu v distanční formě.


Objednávka individuálních školení a školení na zakázku, konferencí, či setkání

pro objednání akce na zakázku nás prosím kontaktujte na některém z kontaktních e-mailů uvedených na webovém rozhraní v sekci "Kontakty", ev. prostřednictvím telefonu nebo přes sociální sítě.

Veškeré podrobnosti s Vámi budou dohodnuty individuálně. Jakmile si vzájemně odsouhlasíme realizaci školení, stává se objednávka zakázkového školení závaznou.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrada ceny za školení, kurz, konferenci, zakázkový kurz atd, se dá platit:

V hotovosti

Platba bude provedena na místě v den konání semináře. Po úhradě Vám bude vydán doklad o zaplacení.

Na základě zálohové faktury

Zálohová faktura Vám bude doručena na e-mail spolu s potvrzením objednávky. Při úhradě je nutné uvést variabilní symbol, jinak platba nebude identifikována.

Na základě faktury/daňového dokladu vystavené po konání kurzu

Daňový doklad Vám bude doručen na e-mail poté, co se kurz uskuteční (doručení je možné rovněž prostřednictvím provozovatele poštovních služeb – na základě individuální dohody). Standardní doba splatnosti činí 14 dnů od vystavení faktury. Při úhradě je nutné uvést variabilní symbol, jinak platba nebude identifikována.


Ceny ŠKOLENÍ, KURZŮ, KONFERENCÍ

Ceny kurzů jsou uvedeny včetně DPH ( nejsem plátcem DPH)

Cena je u různých akcí odlišná v závislosti na délce konání semináře či kurzu, na poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.

 ZMĚNA OBJEDNÁVKY, STORNO PODMÍNKY

Změny objednávky i storno již objednaného kurzu, školení, konference, atd. jsou možné za níže uvedených podmínek:

Změna objednávky: Změny je nutno činit prostřednictvím e-mailu či telefonicky.( změna se stává odsouhlasenou v případě, že byla potvrzena z emailu info@hrmeziradky.cz)

Storno objednávky: Uzávěrka přihlášek na naše kurzy je pět pracovních dnů před jejich konáním – pozdější přihlášky budou akceptovány pouze na základě telefonické/e-mailové konzultace, není-li možnost se stále na kurz přihlásit prostřednictvím on-line přihlášky.

Storno objednávky je tedy třeba provést rovněž nejpozději pět pracovních dnů před konáním kurzu, školení, konference.

. Pozdější storna z důvodů na Vaší straně (tedy 5 a méně pracovních dnů před konáním kurzu) nebudou akceptovány a je nutné částku školení, vzdělávací aktivity, či konferenci uhradit v plné výši.

Je však možné formou individuální dohody provést pouze částečné storno a převést účastníka na jiný kurz, školení, nebo konferenci.

Je možné, aby se za Vás kurzu účastnil náhradník, v tomto případě nebude účtován žádný storno poplatek.

Pokud se bez řádné omluvy a včasného odhlášení /ev. bez individuálního řešení storna/ na vzdělávací akci nedostavíte, jste povinni uhradit celou výši částky.

Pokud jste už kurzovné uhradili, nebude vráceno. Přesun na jiný termín v případě neomluvení se z účasti není možný.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je záležitostí důvěry a my bychom Vás chtěli ujistit, že u nás jsou Vaše osobní údaje v bezpečí. Ochrana a shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů v souladu se zákonem jsou pro nás velmi důležité a umožňují nám chránit Vaše soukromí. 

Máme zavedeny vnitřní systémy a mechanismy pro dostatečné zabezpečení při zpracování osobních údajů. Bližší informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a na základě jakého právního důvodů, najdete na úvodní straně v patičce webu ("GDPR") a před odesláním každé objednávky máte možnost se s našimi zásadami ochrany osobních údajů rovněž seznámit. Dále rovněž zpracováváme "Cookies" – na webové stránce

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4.10.2022

Mgr. Lucie Halušková